solitary

solitary

 

 

group-social-work

social-works-sidebar

psychic-consulting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مددکاری فردی:

یکی از شیوه های کار در مددکاری اجتماعی، مددکاری فردی است. دراین شیوه، مددکار اجتماعی رو در رو با یک مددجو می نشیند و با هدف بازتوان کردن مددجو به ایجاد ارتباط و فعالیت می پردازد.

مددکاری اجتماعی برای موفقیت در مددکاری فردی باید روانشناسی بداند. باید مکاتب و نظریه های روانشناسی را بشناسد و ازتئوریهای شخصیت آگاه باشد.

در حقیقت مددکار اجتماعی در این روش، نقش یک روانشناس را بازی می کند اما کاری فراتر از روان درمانی انجام می دهد. مددکار اجتماعی در مددکاری فردی با ارتباطی که ایجاد می کند سعی در شناخت نگرشها و رفتارهای مددجو دارد تا با بازخوردهای درست و دقیقی که نشان می دهد، مددجو را به بازتوانی اجتماعی - روانی و مهمتر از آنها بازتوانی در ارتباطات اجتماعی برساند.

 

 psychological consult

 

در مددکاری فردی، مددکار باید به ابزارهایی مجهز باشد، این ابزارها علاوه برتئوریهای روانشناختی، توانایيهای فردی و مهارتهایی را نیز طلب می کند. یکی از این ابزارها به "گوش سوم" معروف است. چشمهای مددکار اجتماعی، گوش سوم او هستند. یک مددکار حرفه ای با آگاهی از اینکه 55% پیامهای انسانها غیر کلامی رد و بدل می شوند، سعی می کند تمام رفتارهای مددجو را دیده و با استفاده از دانش بالای خود در شناخت زبان تحلیل کند.