خدمات

روانشناس کودک و نوجوان

پیگیری وظیفۀ منحصر به فرد ماست

کلینیک مهرآذر

روانشناس کودک و نوجوان

روانشناس کودک و نوجوان

روانشناسی کودک یکی از مهم ترین بخش های روانشناسی رشد است, که موضوعی بسیار حائز اهمیت می باشد.

روانشناسی کودک بر روی فرآیند های روانی کودکان از تولد تا بزرگسالی تمرکز دارد، روانشناسی کودکان به ما کمک می کند تا بتوانیم دنیای زیباتری برای بچه ها و البته بزرگتر ها ایجاد کنیم.