خدمات

روان درمانی

پیگیری وظیفۀ منحصر به فرد ماست

کلینیک مهرآذر

روان درمانی

ما به تنهایی آسیب ندیده ایم و به تنهایی نیز درمان نخوهیم شد. (یونگ)
راهی برای کمک به افرادی است که دچار آسیب های روحی و روانی دردناکی شده اند و باعث اختلال در زندگی روزمره و پایین آمدن کارکرد عملکرد و توانایی هایشان شده است .