خدمات

زوج درمانی

پیگیری وظیفۀ منحصر به فرد ماست

کلینیک مهرآذر

زوج درمانی

زوج درمانی

هیچ رابطه ای سیر آرامی ندارد. در همه روابط تعارض و عواطف منفی وجود دارد. در نتیجه مشکلات در روابط صمیمی، بالاخره زمانی هر فردی را تحت تاثیر قرار می دهد. تضاد زیاد، خسته کننده است و باعث فرسودگی روانی و احساس تنهایی در زوجین می شود.

رابطه زناشویی ناخوشایند و رنج آور با افزایش افسردگی، اضطراب و سوء مصرف مواد همبستگی مثبت دارد
زوج درمانی حساسیت درمانی قابل توجهی نسبت به نزاع همسرانی دارد که ناراحتی حاصل از دلخوری های فراوان را تجربه می کنند و در عین حال امید زیادی به بهبودی رابطه خود دارند .

زوج درمانی موقعیت های گسترده و متنوعی را که زوج ها در طول رابطه خود با آن مواجه می شوند مورد توجه قرار می دهد و ایده های عملی موجود را بررسی نموده و تمریناتی برای کاهش تعارضات آسیب‌رسان و دستیابی به آرامش و صمیمیت بیشتر در روابط را فراهم می سازد