خدمات

غربالگری طلاق توافقی

پیگیری وظیفۀ منحصر به فرد ماست

کلینیک مهرآذر

غربالگری طلاق توافقی

غربالگری طلاق توافقی

افراد با مراجعه به سایت zaman.behzisti.net ثبت نام کرده و سامانه یک روز و ساعت را به انتخاب خود زوجین مشخص میکند و زوجین با تماس با مرکز غربال انتخاب شده وقت دقیق را می گیرند و حضور پیدا میکنند .هر جلسه ۴۵ تا ۱ ساعت زمان خواهد برد که البته به نوع مشکلات زوجین بستگی دارد . بعد از آن ادامه ی فرایند طلاق توافقی و ارجاع آنها توسط مرکز غربال به مراکز مشاوره است .

سامانه تصمیم یک فاصله زمانی ایجاد می‌کند تا افراد از مشاوره برخوردار شوند. این یک اتفاق خوب برای زوجین است؛ علی الخصوص آن دسته که دارای فرزند هستند، حتی در صورتی که به سازش منتهی نشود.

ما به مراجعان خود هنگام غربالگری می گوییم که هدف از این مشاوره سازش است اما درغیر این صورت شما را برای روبرو شدن با طلاق از لحاظ روحی توانمند و فرزندان را با مهارت هایی برای مواجهه اصولی با این اتفاق آشنا می کند. البته باید اشاره کنم این سامانه تنها برای زوجینی است که خواهان طلاق توافقی هستند. اما درصورتی که زن یا مرد وکالت طلاق را داشته باشند می تواند یک طرفه اقدام کنند.