خدمات

مشاوره قوه قضائیه

پیگیری وظیفۀ منحصر به فرد ماست

کلینیک مهرآذر

مشاوره قوه قضائیه

مشاوره قوه قضائیه

از سال 1398 و همزمان با افزایش مراجعین دعواهای خانوادگی به دادگاه ها و مراکز قضایی کشور ،رییس وقت قوه قضاییه طرحی را ابلاغ کرد که بر اساس آن مرکز وکلا،کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه موظف شد با گرفتن آزمون و طی دوره های مختلف کارآموزی علمی و عملی افرادی را به عنوان مشاوران قوه قضائیه در امور خانواده انتخاب کند .
صاحب امتیاز کلینیک مددکاری مهرآذر یکی از افراد انتخاب شده برای تاسیس مرکز مشاوره خانواده تحت نظر قوه قضائیه است .