خدمات

مشاوره های آسیب های اجتماعی

پیگیری وظیفۀ منحصر به فرد ماست

کلینیک مهرآذر

مشاوره های آسیب های اجتماعی

مشاوره های آسیب های اجتماعی

در مشاوره آسیب شناسی اجتماعی هدف مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و…، همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است.
مشاوره‌های تخصصی آسیب های اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در توانمندسازی مراجعین داشته باشد تا آنان با مدیریت مناسب، سبک زندگی خود را تغییر و در مسیر موفقیت قرار دهند.