خدمات

مشاوره

پیگیری وظیفۀ منحصر به فرد ماست

مشاوره

به اعتقاد بعضی ها، دورۀ معاصر، عصر تنش ها و اضطراب هاست. استرس های مختلف هر روز و هر لحظه انسان امروزی را تحت فشار گذاشته اند و زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهند.
کمبود معنویت و جدایی انسان امروزی از افکار و رفتارهای ماورایی، تنهایی بیش از پیش او را سبب شده و افسردگی جزئی از زندگی گردیده است. ارزش دانش روان شناسی، امروزه بیش از هر زمان دیگری آشکار است. روانشناسان و مددکاران اجتماعی با به دست آوردن تخصص و کسب تجربه می توانند گوشه ای از دردهای امروز بشری را تسکین بخشند و روزنۀ امیدی را در دل انسان ها ایجاد کنند.
کارشناسان مهر آذر در این زمینه با تمام توان خود به ارائۀ خدمات روانشناسی به مراجعین مشغول هستند.