قبلی
زهرا ایرانی

زهرا ایرانی

دکترای مشاوره / شماره نظام روانشناسی 14018/ زوج درمانگر و درمانگر روان تنی، اضطراب، وسواس، افسردگی، خودبیمارانگاری و فوبی

دکترای مشاوره

زوج درمانگر

درمانگر حوزه اضطراب، افسردگی، وسوسا، فوبی

شماره نظام روان شناسی 14018

دیگر اعضا