قبلی
شیرین رستگار

شیرین رستگار

دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی / شماره نظام روان شناسی 34857، درمانگر کودک و نوجوان

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی

درمانگر کودک و نوجوان

شماره نظام پزشکی 34857

دیگر اعضا