قبلی
نازنین شرقی

نازنین شرقی

مسئول فنی
سمیه خیراندیش

سمیه خیراندیش

مدیر داخلی
نرجس حسینی

نرجس حسینی

مسئول دفتر
زهرا ایرانی

زهرا ایرانی

دکترای مشاوره / شماره نظام روانشناسی 14018/ زوج درمانگر و درمانگر روان تنی، اضطراب، وسواس، افسردگی، خودبیمارانگاری و فوبی
شیرین رستگار

شیرین رستگار

دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی / شماره نظام روان شناسی 34857، درمانگر کودک و نوجوان
ببری

رضا ببری بناب

صاحب امتیاز و مدیر کلینیک / کارشناس ارشد مددکاری/ درمانگر فردی و زوج